SJ News - шаблон joomla Авто

cloud  facebook  ok youtube

Читайте:
09/10   Ҷойгоҳ ва таҳаввули мактуб ... - " Мактубҳое, ки дар замони истиқлол дар рўзномаву маҷаллаҳо чоп шудаанд, меросбари ..."
27/12   ҲАЗЛҲОИ СОЛИНАВИИ САЪДӢ МАҲДӢ ... - "  ҲАЗЛҲОИ СОЛИНАВИИ САЪДӢ МАҲДӢ БА МУАЛЛИМОНИ ФАКУЛТЕТ    "
30/10   ЧАРОҒИ ДИЛ - " Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар   Инсон ҳар қадар солор шавад, аз панду ..."
12/11   ЧАНДЕ ДАР БОРАИ «АВТОКРИТИКА» - "        Автокритика (худнақднамоӣ) ин фикру дарку ..."
09/03   ЧАНД МАНТИҚИ ТАСМИМ ВА ... - " (ЊАДАФЊОИ АСОСИИ ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР») Тољикистон ..."
08/11   Фаъолияти сиёсии журналисти ... - " Аз замоне, ки журналистика ба вуҷуд омад, ба сиёсат алоқамандӣ дошт. Ва ин ..."
02/03   ФАЪОЛИЯТИ НАШРИЯИ «БА ... - " Дар соли 2018 ҳайати эҷодии нашрияи «Ба қуллаҳои дониш» 20 шумораи нашрияро аз чоп ..."
06/03   Талаботи замон ва омодагии ... - " Тањсилоти олї дар соњаи журналистикаи тољик тўли 25 соли истиќлолияти давлатї ба ..."
28/03   ТАКОПӮ АНДАР ПАЙРАҲАИ ИЛМ - " Чанд андеша дар бораи маҷмӯаи мақолаҳои профессор М. Муродов «Исиқлолият ва рушди ..."

            Интервью                                                                                 

На сегодняшний день интервью считается одним из широко употребляемых жанров журналистики, и  как  разновидность жанров широко используется в печатных и электронных СМИ, в том числе на радио и телевидении. Безусловно, особенности интервью в печатных СМИ радио и телевидении используется в зависимости особенностей виде. Это связанно  с имеющимися возможностями жанра.

         Профессор А.Н. Нуралиев в своей книге «Информационные жанры печати» (2004) считает, что проведение интервью зависит от мастерства журналиста. Как понимается,  мастерство журналиста заключается в умении формулировать вопросы своему собеседнику для представлении аудитории новой информаций. В зависимости освещения объекта интервью имеет несколько видов: интервью-расказ, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, интервью- анкеты, пресс-конференция.[2,83]    

айнӣ

Устод Садриддин Айнӣ дар таърихи тамаддун ва адаби тоҷикон аз ҷумлаи афроди ангуштшуморест, ки ҳамеша ҳузури шоистаи шахсият ва осораш дар доираҳои илмию пажӯҳишӣ ва расонаҳои хабарӣ мақому ҷойгоҳи устувор дорад. Ҳар замон ки аҳли таҳқиқ ба ин ё он сабаб ба онҳо таваҷҷуҳ намоянд, боз паҳлуҳои тозаи ҷиҳату ҷанбаҳои дигари қаблан аз назарҳо дурмондаеро ошкор ва мавриди баҳсу баррасӣ қарор медиҳанд. Ҳанӯз мо то ба охир ба умқи эҷодиёти мондагор ва афкору андешаҳои адабию бадеии устод С. Айнӣ нарасидаем.

Хавар.1

Њарчанд забоншиносон Б. Ниёзмуњаммадов, Д. Тољиев, Н. Маъсумї, Њ. Каримов, О. Љалолов, Я. И. Калонтаров, Н. Шарофов ба забони тољикї ворид гардидани калимањои русиву аврупоиро ба ду давра: а) пеш аз инќилоб (Инќилоби Октябр – А. Ш.); б) давраи пас аз инќилоб (давраи Шўравї – Ш. У.) људо кардаанд,  аммо муњаќќиќ А. Шафоатов иќтибос шудани истилоњоти соњаи варзиш дар давраи аввал истисно медонад. Ба аќидаи ин муњаќќиқ «тамоми навъњои варзиш то давраи ба Россия њамроњ шудани Осиёи Миёна ва хусусан то замони Шўравї миёни мардуми тољик хусусияти сирф халќию миллї доштанд ва пайдоиши истилоњоти ин соња бо усулњои вожасозии тољикї ва ќисман туркї сурат мегирифт» [5, 42]. Тахмин кардан мумкин аст, ки ворид гардидани чунин истилоњот ба таркиби луѓавии забони асосан баъди соњои 20-уму 3-юми асри ХХ ки як навъ давраи ављи ворид гардидани калимањои русиву аврупої ба таркиби луѓавии забони мо мебошад, шуруъ гардидааст.

buhoro-gazet

Матбуоти мустақил ё ба истилоҳи муҳаққиқони ғарбӣ озод аз навъи матбуотест, ки инъикоси мушкилоти ҷомеа ва ҳаводиси рӯзро бе ҷиҳатгириҳои сиёсӣ, гуруҳӣ ва ҳизбӣ аз мавқеи «бетарафӣ» пушиш медиҳад.

 

Без названия

Матбуот яке аз воситаҳои асосии ташаккули худшиносї ва маданияти нутқи омма аст. Бинобар ин забони матбуот бояд ба нормаҳои забони адабїқатъиян риоя кунад. Беэътиної нисбат ба ин қоидаҳо ҳамчун нуқсон қабул карда мешавад.

Foto-2 novyiy-razmer

Азбаски матбуот ба оммаи васеи хонандагон нигаронида шудааст ва сатҳи донишу фаҳмиши ҳамаи мутолиакунандагон як хел нест, рӯзноманигор бояд бар он бикӯшад, ки забони навиштаҳояш сареҳ ва оммафаҳм бошад. Албатта, забони оммафаҳм гуфта калимаҳои обшуставу забонзадаи кӯчаву бозорро дар назар надорем. Вале тарафдори он ҳам нестем, ки дар рӯзномаҳо калимаю ибораҳое истифода шаванд, ки мутолиакунандагон бе луғат ба маънои онҳо сарфаҳм нараванд. Модом ки забони матбуот намунаи забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ ба ҳисоб меравад, он бояд ба меъёри забони адабӣ мутобиқат намояд.

ТВС

Дар муассисаи давлатии  телевизиони «Сафина» (ТВС) барномањои рангину љолиб намоиш дода мешаванд, ки аз нигоњи мавзўъ ва мундариља гуногун буда, аудиторияи васеъро љалб мекунанд. Сифати барнома, тарзи тањияи он, забони гуфтори барандаи он вобаста ба дониш, мањорат ва малакаи тањиягарони он аст. Забони ВАО Тољикистон равону шево ва оммафањм аст. Баъзан дар баъзе  барномањо њангоми интихоби воњидњои луѓавї носањењї мушоњида мешавад, ки бартараф кардани онњо вазифаи забоншиносон, журналистон ва ањли эљод аст, зеро як ѓалати ВАО зуд характери оммавї пайдо мекунад ва ислоњи он кори шуданї, аммо зањматталаб аст. Њоло баъзе нуќсонњои барномањои ТВС-ро мавриди тањлилу баррасї ќарор медињем. Ќаблан бояд ќайд кард, ки  журналистон њангоми суханронї дар интихоби воњидњои луѓавї, пешояндњо ба камбудї роњ додаанд. Ё ин ки ифодањоро аз забони дигар (бештар аз русї тавассути тарљума) тарљума карда, муодили мувофиќро пайдо накардаанд, ки ба табиати забони мо чандон созгор нест.

Jumhuriyat

Рўзномаи «Љумњурият» нашрияи расмии Љумњурии Тољикистон буда, дар замони шўравї бо номи «Тољикистони советї» нашр мешуд. Ин рўзнома њафтае 5 маротиба дар њаљми 4 сањифа бо андозаи (формати) А2  чоп мешавад. Њама шуморањояш бо суханронии Президенти кишвар аз љаласа, вохўрї бо мењмонони хориљї, сафарњои корї, ё баромадњояшон оѓоз меёбад. Танњо дар тарафи рости сањифаи аввал зери рубрикаи «Тољикистон» хабарњои кўтоњ аз дохили кишвар оварда мешаванд.

 

Дар ҳамаи тадқиқоти илмии ба ҷумлаҳои мураккаби тобеи забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ бахшидашуда  дар хусуси воситаҳои алоқаи ҷумлаи пайрав бо сарҷумла сухан ронда дар навбати аввал дар бораи пайвандакҳои сода, мураккаб ва таркибии тобеъкунанда маълумоти муфассал дода мешавад (1;2;3;4;5;6;7;8;10;11;12;13;14;15). Ин бесабаб нест, чунон ки дар сохтори ҷумлаи сода дар алоқаманд шудани аъзои ҷумлапешоянду пасояндҳо нақши муҳим доранд, дар ифодаи маъноҳои гуногуни грамматикии ҷумлаи пайрав бо сарҷумла низ пайвандакҳо воситаи муҳимтарини алоқа ба шумор мераванд.

ayniНависандаи забардасти адабиёти муосири тоҷик, аввалин Қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Саидмуродхоҷ Айнӣ бо эҷоди асарҳои оламшумул дар сафаҳоти заррини адабиёти навини тоҷик мавқеи босазоро ишғол намудааст. Маҳорати баланди асарофарӣ, рангинхаёливу рангинбаёнӣ барин хислатҳои устод Айнӣ аз қобилияти фавқулодда доштани ў гувоҳӣ медиҳанд.  Устод Айнӣ публитсисте буд, ки ҳамрадифи замон қадам мезад ва ҳодисоту воқеоти даврро дар навиштаҳояш инъикос менамуд. Қариб мавзўе ё проблемае набуд, ки Айнӣ нисбат ба онҳо ақидаи хешро баён накарда бошад. Устод бар он мекўшид, ки оммаро аз дастовардҳои кишвар огоҳ созад.

hhhhhhhДар тасаввури умум иҷроиши “Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон” як системаи коргузории электронист, ки ба хизмартарониҳои давлатӣ маҳдуд мешавад, вале он ба сохтани “ҷомеаи иттилоотӣ”, системаи иттилоотӣ дар кишвар ва ҳамин гуна, шакл гирифтани обзори ватании журналистикаи онлайнӣ замина гузошта метавонад.

pp1     pp2     pp3     pp4     mvd     pp5     pp6     tajikair     
  mmk.tj      parlament.tj     migration     vecherka     

  din.tj  

  khovar  

  donishnoma  

  maorif

Аз устодон, аспирантон, магистрон ва донишҷӯёни факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки маводи худро барои нашр дар сомонаи факултет бо почтаи зикршуда фиристанд.

Почтаи электронӣ:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: (+992) 93.500:35:37 ва 90.751:21:21

Масъули сомонаи факултети журналистикаи ДМТ Ҳукмиддин Сафаров

Суроға: ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯёни ДМТ, факултети журналистикаи ДМТ, бинои 10, ошёнаи 2 юм.

Copyright © 2020 journalism. All Rights Reserved. Designed by WEBSERVICE