SJ News - шаблон joomla Авто

cloud  facebook  ok youtube

Читайте:
09/10   Ҷойгоҳ ва таҳаввули мактуб ... - " Мактубҳое, ки дар замони истиқлол дар рўзномаву маҷаллаҳо чоп шудаанд, меросбари ..."
30/10   ЧАРОҒИ ДИЛ - " Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар   Инсон ҳар қадар солор шавад, аз панду ..."
12/11   ЧАНДЕ ДАР БОРАИ «АВТОКРИТИКА» - "        Автокритика (худнақднамоӣ) ин фикру дарку ..."
09/03   ЧАНД МАНТИҚИ ТАСМИМ ВА ... - " (ЊАДАФЊОИ АСОСИИ ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР») Тољикистон ..."
08/11   Фаъолияти сиёсии журналисти ... - " Аз замоне, ки журналистика ба вуҷуд омад, ба сиёсат алоқамандӣ дошт. Ва ин ..."
06/03   Талаботи замон ва омодагии ... - " Тањсилоти олї дар соњаи журналистикаи тољик тўли 25 соли истиќлолияти давлатї ба ..."
28/03   ТАКОПӮ АНДАР ПАЙРАҲАИ ИЛМ - " Чанд андеша дар бораи маҷмӯаи мақолаҳои профессор М. Муродов «Исиқлолият ва рушди ..."
08/09   РӮЗНОМАНИГОРӢ КАСБИ ... - " Журналистика миёни касбу кори гуногун аз зумраи пешаҳои заҳматталаб ва ..."
06/03   РИСОЛАТИ «ҶУМҲУРИЯТ» - " 15 марти соли 1925 шумораи нахустини рӯзномаи «Ҷумҳурият» бо номи «Иди тоҷик» ..."

jumhur

       Матбуотро барои он оинаи ҳаёт меноманд, ки он раванди зиндагии иҷтимоиро пайваста ва холисона инъикос менамояд. Ин зиндагии иҷтимоие аст, ки тавассути фаъолияти одамон ва ба ҳам иртибот гирифтани онҳо шакл гирифтааст. Чи қадаре ки ин раванд дар ин оина воқеиву холисона инъикос гардад, ҳамон қадар эътиқоду эътимоди мардум ба он зиёд мешавад.

 

Муроди

Чанд андеша дар бораи маҷмӯаи мақолаҳои профессор М. Муродов «Исиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ». – Душанбе: Аржанг, 2017. – 224 с.

 

Дар шароити кунунӣ пешрафту тараққиёти ҷомеа ва тамоми соҳаҳои ҳаётро бидуни воситаҳои ахбори омма (ВАО) тасаввур кардан ғайриимкон аст. Хоса дар замони истиқлолияти кишвар барои пешрафту таҳаввулоти ВАО, махсусан матбуоти даврӣ шароити мусоид ба вуҷуд омад. Ҳарчанд дар солҳои аввали истиқлолият матбуоти даврӣ ба мушкилот рӯ ба рӯ гардид, вале дар охири солҳои 90-уми асри гузашта тадриҷан рӯ ба инкишоф овард.

 

Вохури1

Дар оғози моҳи ноябр сурат гирифтани сафари расмии Президенти Туркманистон ба Тоҷикистон боз як ҷабҳаи сиёсати байналхалқии Тоҷикистонро таҳким мебахшад.  Ин сафари роҳбари кишвари Туркманистон ба ҷумҳурии мо боис гашт, ки зиёда аз даҳ санадҳои нави ҳамкориҳои ду давлати бо ҳам дӯст ба имзо расанд. Бори дигар зикр гаштани нақшаҳову тарҳҳои сохтмонҳои роҳи оҳан ва дигар масъалаҳои коммуникатсионӣ дар нишасту мулоқоти роҳбарони ин давлатҳо аз он дарак медиҳад, ки дурнамои неки инкишофи иқтисодиву иҷтимоӣ ин ҷумҳуриҳоро интизор аст. Бародаршаҳр эълон гаштани Душанбеву Ашқобод гувоҳу далели устувор будани робитаҳои ояндаи ин кишварҳо ба ҳисоб рафта метавонад.

 

Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар

23140368 899512586879753 1469349030 n 

Инсон ҳар қадар солор шавад, аз панду андарзи зиндагӣ баҳравар гардад, аввалин омӯзгор ва ё муаллимашро пеши назар меоварад, пайваста ёд мекунад. Охир, он заҳмату меҳнати омӯзгор буд, ки чашми дилат кушода шуд, ба олами нуру зиё пайвастӣ. Омӯзгорон зиёданд, аз онҳо дар ҳар фан баҳраёб шудаӣ, хешро дарёфтӣ. Вале баъзе муаллимон, омӯзгороне ҳастанд, ки ҳеҷ гоҳ натавонӣ аз ёд бурд. Он омӯзгор бо ҳақгӯию ҳақҷӯӣ ва сахтгирию меҳрубонӣ дар ҳаёти мо нақш гузоштааст.

 

фарханг

Истилоҳ ё ифодаеро бо номи «таҳоҷуми фарҳангӣ» падидаи нав донистану қабул кардан ғалат аст. Аксаран дар ҷомеа чунин пиндоште вуҷуд дорад, ки гӯё ин мафҳум замонавӣ ва ҳамқадами ҷараёни ҷаҳонишавист. Аммо ҳазорон сол қабл низ ин таҳоҷум дар мафкураҳо ҷой дошт ва бештар барои фарҳангу дину оину эътиқодҳои нав замина фароҳам меовард.

 

Телевизион

Журналистика миёни касбу кори гуногун аз зумраи пешаҳои заҳматталаб ва пурмашаққатест, ки на ҳар инсон дар ин ҷода муваффақ гардида метавонад.

 

Вохид Асрори

(ба ифтихори садсолагии устод Воњид Асрорї)

Дар  остона

Тобистони соли 1992 даврони довталабии мо барои донишљў шудан буд. Аз дења омада будаму њамагї бори дуввуми саввум шањрро медидам ва њама чиз бароям аљиб менамояд. Њаво нисбатан гарм ва шањр низ дар ављи нињоии муборизањову «инќилобњо» нисбатан ором ба назар мерасад. Болои купруки давродаври донишгоњ ќадам задан њаловати хос дорад. Бахусус агар дар фасли гамо шамоли ду дарё дар вазидан бошад, андаке салќиниро њис намудан мумкин аст. Дар назди яке аз биноњои панљошёнаи  «Љазира» 15-20 нафар нишаста сўњбатњо доранд. Рўмолбандии чанд нафар мутаваљљењам менамуданд. Ба ќавле сарандози сафед чун нишонањои демократияву озодихоњи он замон диќќатамро љалб мегардонид. Духтараке бо ин гуна сарандози сафед, ки аз чодарњои имрўза фарќ дорад ва дар сўњбат «гапро ба касе намедод», чодари сафедаш ба ў њусни хосе њам  мебахшид. Дар дењот ин гуна нишонаву мудњо набуданд ва дењотиёна фикр мекардам, ки инњо бо ин «бартарият» нафаронеанд, ки ё донишљўянд ва ё дар навбати аввал донишљў мешаванд. Дар њаќиќат њамин тавр њам шуд. Он духтараки «диќќатрабо»-ву зебо њамкурси ояндаамон будааст, ки баъдтар ўро шинохтам. Аввалин бор «Љазира»-и овозадорро мебинам ва чун шањрро намедонам, бо њамроњии бародарам, њуљљатњои дохилшавї дар даст ба назди комиссияи ќабул омадем. Сангин Гулов масъули ќабули њуљљатњо ба њисоб мерафт. Њуљљатњои моро ќабул намуду албоми маводи нашрнамудаи яке аз довталабонро ба ман нишон дод, ки бояд чунин тарз маводи нашрнамудаи худро ба комиссияи ќабул пешнињод намоям. Ман албом надоштам ва хабару маќолањои нашркардаи худро дар як дафтари одии таќрибан чилсањифадоштаи «худсохт» фароњам оварда будам. Барои журналистшавандањои он замон ин аввалин талабот буд ва бо ин роњ зина ба зина ба имтињоноти ќабул роњ меёфтем. Њуљљатњоро супурдему чанд рўз баъд ба сўњбат даъват шудем.

 

Оѓози солњо 2000 ум аз ёдам фаромўш намешавад. Дар факултет газетаи «Ќалам»  ба нашр мерасид. Формати хурд дошт ва хонданї буд. Мањсули эљоди донишљўёнро ба табъ мерасонид. Њатто њаќќи ќалам медод. Устоди равоншод Пайванди Гулмуродзода дар таъсиси он сањм дошт. Муаллим Мурод Муродї дар кори газета як муддат масъул ба њисоб мерафт. Ёдам њаст, ки њамроњи чанд нафар донишљў дар аввалин синфхонаи компюётерњои «Пентиум-1»-и факултет муддате дар тањияи маводи шуморањои нашрия машѓул будем. Факултет минбар дошт ва омўзгору донишљў бо њавас менавиштанд. Афсўс, ки дар он солњо рўзнома аз нашр монд. Аз он замон то имрўз факултет дигар соњиби газетаи худ нагашт. Мурољиатњо кардем ва њатто дар арафаи 100-солагии матбуоти тољик  њамроњи муаллим Сангин Гулов дар як маќолаи худ дар нашрияи «Омўзгор» аз эњёи  ин нашрия таъкиду ишора намудем. Гуфтему дар љаласањову вохўрињо таъкид кардем, аммо натиља набуд, ки набуд. Ахиран бо мусоидати раёсати донишгоњ чанд сол боз барои донишљўёни факултет сањифаи «Пайки ќалам» дар нашрияи «Ба ќуллањои дониш» ташкил карда шуд. Ба њаминаш њам шукр, аммо дар байни мо тољикон маќоле њаст, ки «Худо ба њар кас дару дукони худашро дињад.»  Зеро њама гуна расонаи дигар таъиноту рисолату фазову мавзўи худро дорад ва наметавонад, ки пурра нигоштањои донишљўёни моро ба табъ расонад.

Foto-2 novyiy-razmer

Матбуоти мањаллї оинаи мањал аст. Дар ин навъи матбуот имкони таблиѓу ташвиќ зиёдтар аст ва корманди он  завќу шавќи хонандаи худро бештар дарк менамояд. Зеро нашрияи ноњиявї ба забону анъанањои њудуди муайян ошност, таъсирбахш будани  мавзўъњоро вобаста ба табъу завќи хонандааш бештару пештар медонад. Дар ин замина матбуоти мањаллї як навъ “катализатор” дар миёни ахбори мањалливу ватаниву байналхалќї мебошад. Ин таљзияи хос маљмўи донишњо ва баъдан доираи љањонбинии хонандаи як минтаќаву мањалро ба вуљуд меорад. Албатта дар фазои имрўзаи кишварњои пасошўравї, ки як навъ рўњияи сармоядорї њукмрон аст, рушду инкишофи ВАО-и мањаллї на дар он ќолабе шакл мегирад, ки замони шўравї вуљуд дошт. Њарчанд то имрўз дар баъзе аз шањру навоњии кишвари мо ќолаби замони шўравї  то њадде њукмрон бошад њам, вале таъсиру талаботи нави иљтимої дар раванди ташаккули матбуоти мањаллї як омили канорї нест. Дар ин самт метавон аз корбасти реклама, эълонњо, дизайни хос, нашри мусаввар ва амсоли он ном бурд, ки феълан дар фаъолияти матбуоти мањаллї ба назар мерасанд. Яъне истилоњу мафњумњои “моликияти њизб” ва“моликияти давлат” дар замони истиќлол моњиятан дигар гаштанд. Вобаста ба омилњои зикргашта имрўз дар фазои иттилоотии кишварњои шуравии собиќ, ки аз лињози иќтисодї пешрафтаанд, васоити ахбори мањаллї мавќеъ пайдо менамояд. Масалан, дар Русияи абарќудрат 35 фоизи фазои иттилоотии ин кишварро нашрияњои ноњиявию шањрї соњибанд. Дар љумњурии мо низ вазъ таќрибан чунин ва њатто андаке пасттар ин аст. Дар баъзе шањру навоњї таваљљуњи омма нисбат ба ин типи матбуоти даврї суръат мегирад. Тамоюли алоњида дар ин самт чандон фољиа нест ва дар аксар кишварњои шўравии собиќ вазъи матбуоти мањаллї ба таври пурра ба эътидол наомадааст. Албатта дар ин самт омилњои гуногун ба монанди сармоя, аудиторияи дорои завќи коњида, раќобати васоити ахбор, интихоби васеъ ва амсоли инро метавон ном бурд, ки чун як монеа дар инкишофу рушди матбуоти мањаллї боќї мондаанд.

berdieva

(ё дар њошияи китоби «Бузургбонўи матбуоти тољик».(ёдномаи Буринисо Бердиева).- Душанбе: Адиб, 2012)

pp1     pp2     pp3     pp4     mvd     pp5     pp6     tajikair     
  mmk.tj      parlament.tj     migration     vecherka     

  din.tj  

  khovar  

  donishnoma  

  maorif

Аз устодон, аспирантон, магистрон ва донишҷӯёни факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки маводи худро барои нашр дар сомонаи факултет бо почтаи зикршуда фиристанд.

Почтаи электронӣ:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: (+992) 93.500:35:37 ва 90.751:21:21

Масъули сомонаи факултети журналистикаи ДМТ Ҳукмиддин Сафаров

Суроға: ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯёни ДМТ, факултети журналистикаи ДМТ, бинои 10, ошёнаи 2 юм.