SJ News - шаблон joomla Авто

cloud  facebook  ok youtube

Читайте:
09/10   Ҷойгоҳ ва таҳаввули мактуб ... - " Мактубҳое, ки дар замони истиқлол дар рўзномаву маҷаллаҳо чоп шудаанд, меросбари ..."
30/10   ЧАРОҒИ ДИЛ - " Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар   Инсон ҳар қадар солор шавад, аз панду ..."
12/11   ЧАНДЕ ДАР БОРАИ «АВТОКРИТИКА» - "        Автокритика (худнақднамоӣ) ин фикру дарку ..."
09/03   ЧАНД МАНТИҚИ ТАСМИМ ВА ... - " (ЊАДАФЊОИ АСОСИИ ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР») Тољикистон ..."
08/11   Фаъолияти сиёсии журналисти ... - " Аз замоне, ки журналистика ба вуҷуд омад, ба сиёсат алоқамандӣ дошт. Ва ин ..."
06/03   Талаботи замон ва омодагии ... - " Тањсилоти олї дар соњаи журналистикаи тољик тўли 25 соли истиќлолияти давлатї ба ..."
28/03   ТАКОПӮ АНДАР ПАЙРАҲАИ ИЛМ - " Чанд андеша дар бораи маҷмӯаи мақолаҳои профессор М. Муродов «Исиқлолият ва рушди ..."
08/09   РӮЗНОМАНИГОРӢ КАСБИ ... - " Журналистика миёни касбу кори гуногун аз зумраи пешаҳои заҳматталаб ва ..."
06/03   РИСОЛАТИ «ҶУМҲУРИЯТ» - " 15 марти соли 1925 шумораи нахустини рӯзномаи «Ҷумҳурият» бо номи «Иди тоҷик» ..."

111111111111Ҷўраева Мушаррафа Рустамовна, 29 августи соли 1965 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. Соли 1982 мактаби миёнаи рақами 15-и шаҳри Душанбе ва соли 1987 факултетифилологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин) – ро хатм кардааст. Солҳои 1987-1993 муаллимаи забон ва адабиёти тоҷики мактабҳои миёнаи рақами 15 ва 55 шаҳри Душанбе, соли 1993 ассистенти кафедраи умумидонишгохии забон, адабиёт ва хати ниёгони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, солҳои 1994-1996 аспиранти ҳамин кафедра, солҳои 1997-2002 ассистент ва дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии ДМТ, солҳои 2003-2007 дотсенти кафедраи забонҳои Донишкадаи иқтисоди Тоҷикистон, аз соли 2007 инҷониб дотсенти кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ, солҳои 2013-2015 докторанти кафедраи услубшиносӣ ва таҳририадабӣ ДМТ.

Рўйхати маводи чопшуда

Монографияҳо

    1.Ҷўраева М.Р. Роҳҳои ифодаи эҳтиром ва фурўтанӣ дар забони тоҷикии асри XVI. – Душанбе, 2004. – 120с.
    2.Джураева М.Р.Тенденции употребления устойчивыхформул общенияв современных таджикских СМИ. – Душанбе, 2015. – 200с. (на русс.яз.)
    3.Джураева М.Р. Вежливость как коммуникативная категория и национально-культурные особенности таджикского речевого   поведения. – Душанбе, 2015. – 92с. (на русс.яз.)

Мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ

    4.Ҷўраева, М.Р. Семантикаи нармгуфторӣ дар забони васоити ахбори омма / М.Р. Джураева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон . Серия «филология». – Душанбе, 2012, - № 4/6 (97). – С. 136-139.
    5.Ҷўраева, М.Р. Ҳусни баён дар одоби муоширати публитсистӣ. / М.Р. Джураева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон . Серия «филология». – Душанбе, 2013, - 4/1 (105). – С. 238-242
    6.Ҷўраева, М.Р. Хушмуомилагии лингвистӣ: малака рафтор ва гуфтор дар ҷараёни коммуникатсияи байниҳадигарӣ // М.Р. Джураева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Серия «филология». – Душанбе, 2013, - 4/4 (116). – С. 238-242
    7.Ҷўраева, М.Р. Мухотаб ҳамчун воҳиди коммуникативӣ ва воситаи муроҷиат / М.Р. Джураева //. Серия «филология». – Душанбе, 2013, - 4/6 (122). – С. 18-22
    8.Джураева, М.Р. Коммуникативная природа языка и вежливость / М.Р. Джураева // Вестник педагогического университета. Издание Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 1 (56). – С. 347-349
    9.Джураева, М.Р. Грамматические средства выражения почтительности в таджикском языке / М.Р. Джураева // Вестник педагогического университета. Издание Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 1 (56-2). – С. 342-345

10. Джураева, М.Р. Коммуникативная природа языка и вежливость / М.Р. Джураева // ВестникТаджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/1 (129). – С. 20-23

11. Джураева, М.Р. Отношение речевого этикета к вежливости / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/2 (133). – С. 13-18

12. Ҷўраева, М.Р. Ифодаи самимияту эҳтиром дар забони жанри табрикоти матбуоти муосир / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/3 (137). – С. 13-18(на тадж. яз.)

13. Джураева, М.Р. Лингвостилистические особенности текстов современных таджикских СМИ в аспекте фактора адресата / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/4 (140). – С. 18-22

14. Джураева, М.Р. Социолингвистические факторы развития таджикского речевого этикета / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/4 (140). – С. 99-102

15. Джураева, М.Р. Виды публицистических текстов и этикетные ситуации в них / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/5 (143). – С. 12-15

16. Джураева, М.Р. Роль фатической функции языка в речевом этикете на материале таджикских СМИ / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/6 (146). – С. 68-71

17. Джураева, М.Р. Освещение проблем речевого этикета в таджикско-персидском культурном наследии / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 3/9(154). – С. 235-237

18. Джураева, М.Р. Новые явления в использовании формул приветствий в публицистическом общении / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2015, - 4/1(159). – С. 3-6

19. Джураева, М.Р. Обращения в средствах массовой информации / М.Р. Джураева // Вестник Российско-Таджикского славянского университета. Российско-Таджикский славянский университет.Филологические науки. – Душанбе, 2015, - № 1 (48). – С.227-233

20. Методы преподавания приветственных формул в публицистическом общении / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2015, - № 4/5(174). - С. 267-272

21. Джураева, М.Р. Методика обучения ролевых позиций участников коммуникативного общения в СМИ / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2015,- № 4/6(177). - С. 261-264

22. Приветствие и прощание, как коммуникативное обрамление речевой ситуации (методические рекомендации)/ М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2015, - № 4/7(180). - С. 257-262

23. Ҷўраева М.Р. Баъзе мулоҳизаҳои оид ба ифодаи самимияту эҳтиром дар забони матбуоти имрўза // «УстодСадриддин Айнӣ ва асолати забон». – Душанбе: ТНУ, 2011. С. 34-39

24. Ҷўраева М.Р.Нарму шири гўй бо мардум калом // «УстодСадриддин Айнӣ ва асолати забон».– Душанбе: ТНУ, 2013. С. 69-73

25. Джураева М.Р. Семантика вежливости в средствах массовой информации // Вопросы языка в современных исследованиях (Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура, истоки, традиции, взаимодействие.XV Кирилло-Мефодиевские чтения» - 13 мая 2013г.). Москва-Ярославль: Ремдер, 2013. – С. 124-129

26. Джураева М.Р. Лингвостилистические особенности текстов современных таджикских СМИ в аспекте фактора адресата // Современная филология: теория и практика (Материалы XV Международной научно-практической конференции – Москва: 2 апреля 2014г.

27. Джураева М.Р. Особенности речевого этикета в таджикском языке // Филологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и методический аспекты (Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие.XV Кирилло-Мефодиевские чтения» - 13 мая 2014г.). Москва – Ярославль: Ремдер, 2014. – С. 148-153.

28. Ҷўраева М.Р. Мухотаб ҳамчун воҳиди ҳусни баён. // УстодСадриддин Айнӣ ва асолати забон». Душанбе: ТНУ, 2014. С. 94-102

29. Ҷўраева М.Р. Хушмуомилагии лингвистӣ // «УстодСадриддин Айнӣ ва асолати забон». – Душанбе: ТНУ, 2014. С.113-119

30. Ҷўраева М.Р. ВАО ва нақши коммуникативии иштирокчиёни муошират // УстодСадриддин Айнӣ ва асолати забон». –Душанбе: ТНУ, 2014. С.113-119

pp1     pp2     pp3     pp4     mvd     pp5     pp6     tajikair     
  mmk.tj      parlament.tj     migration     vecherka     

  din.tj  

  khovar  

  donishnoma  

  maorif

Аз устодон, аспирантон, магистрон ва донишҷӯёни факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки маводи худро барои нашр дар сомонаи факултет бо почтаи зикршуда фиристанд.

Почтаи электронӣ:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: (+992) 93.500:35:37 ва 90.751:21:21

Масъули сомонаи факултети журналистикаи ДМТ Ҳукмиддин Сафаров

Суроға: ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯёни ДМТ, факултети журналистикаи ДМТ, бинои 10, ошёнаи 2 юм.