SJ News - шаблон joomla Авто

cloud  facebook  ok youtube

Читайте:
09/10   Ҷойгоҳ ва таҳаввули мактуб ... - " Мактубҳое, ки дар замони истиқлол дар рўзномаву маҷаллаҳо чоп шудаанд, меросбари ..."
27/12   ҲАЗЛҲОИ СОЛИНАВИИ САЪДӢ МАҲДӢ ... - "  ҲАЗЛҲОИ СОЛИНАВИИ САЪДӢ МАҲДӢ БА МУАЛЛИМОНИ ФАКУЛТЕТ    "
28/04   ЭЪТИМОД БА СУХАНИ СОЗАНДА - " ЭЪТИМОД БА СУХАНИ СОЗАНДА (ё чанд назари иҷмолӣ ба китоби академик М. С. Имомзода ..."
30/10   ЧАРОҒИ ДИЛ - " Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар   Инсон ҳар қадар солор шавад, аз панду ..."
12/11   ЧАНДЕ ДАР БОРАИ «АВТОКРИТИКА» - "        Автокритика (худнақднамоӣ) ин фикру дарку ..."
09/03   ЧАНД МАНТИҚИ ТАСМИМ ВА ... - " (ЊАДАФЊОИ АСОСИИ ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР») Тољикистон ..."
08/11   Фаъолияти сиёсии журналисти ... - " Аз замоне, ки журналистика ба вуҷуд омад, ба сиёсат алоқамандӣ дошт. Ва ин ..."
02/03   ФАЪОЛИЯТИ НАШРИЯИ «БА ... - " Дар соли 2018 ҳайати эҷодии нашрияи «Ба қуллаҳои дониш» 20 шумораи нашрияро аз чоп ..."
06/03   Талаботи замон ва омодагии ... - " Тањсилоти олї дар соњаи журналистикаи тољик тўли 25 соли истиќлолияти давлатї ба ..."

mirzoeva M

Мирзоева Моҳира Мадиброҳимовна (11.07.73), зодаи деҳаи Понғози ноҳияи Ашти вилояти Суғд. Аз хонадони хизматчӣ. Солҳои таҳсил дар мактаби миёнаи №88-и ш. Душанбе – 1980-1990. Хатмкардаи факултети филологияи тоҷики ДДТ ба номи В.И.Ленин (ҳоло ДМТ) (1995). Ассистенти кафедраи назарияи тарҷума ва услубшиносӣ (ҳоло услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ) – 1995. Раиси Шўрои занони  факултети журналистика (2006-2008). Докторанти кафедраи  услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ (2010-2011). Муовини декан оид ба илм (2011). 

 

   Рисолаи номзадӣ: «Воҳидҳои фразеологии асарҳои С.Айнӣ ва усулҳои тарҷумаи онҳо ба забони русӣ» (19.09.2002 – Душанбе);
Рисолаи докторӣ: «Муродифоти луғавию фразеологӣ дар насри бадеии С. Айнӣ» (19.12.2013 – Душанбе)
                                          Китобҳо:
1.    Воҳидҳои фразеологии асарҳои С.Айнӣ ва усулҳои тарҷумаи онҳо ба забони русӣ. – Душанбе: Матбуот, 2008. – 160 с.
2.    Китоби ёрирасон дар такмили забондонӣ (дар ҳаммуаллифӣ). – Душанбе, 2014. – 212 с.
3.    Луғати мухтасари истилоҳоти тарҳумонии русӣ-тоҷикӣ (дар ҳаммуаллифӣ). – Душанбе: Сарбоз, 2003. 
4.    Луғати тафсирии истилоҳоти тарҷумонӣ (дар ҳаммуаллифӣ). – Душанбе: Деваштич, 2005.

                                         Мақолаҳо:
1.    Усулҳои тарҷумаи воҳидҳои фразеологии повести «Марги судхўр»-и С.Айнӣ. – Душанбе, 2000. – С.  4-5.
2.    Усулҳои тарҷумаи зарбулмасалу мақолҳои повести «Марги судхӯр»-и С. Айнӣ / Общие проблемы перевода. – Душанбе, 2003. – С. 33-35.
3.    Дар бобати тарҷумаи чанд ибораи рехтаи асарҳои С.Айнӣ / Ҷавонон ва ҷаҳони дониш. – Душанбе, 2000. – С. 217-220.
4.    Доир ба хусусиятҳои семантикии  воҳидҳои фразеологии «мактаби кўҳна»-и С. Айнӣ. – Душанбе, 2004.
5.    Барномаи таълимии фанни «Забони адабии ҳозираи тоҷик» (дар ҳаммуаллифӣ). – Душанбе: Кайҳон, 2006.
6.    Муродифот ва вариантҳои фразеологӣ дар повести «Аҳмади девбанд»-и С. Айнӣ. – Душанбе: ДМТ, 2009.
7.    Услуби устод Айнӣ дар истифодаи воҳидҳои фразеологӣ. – Душанбе: Дониш, 2010. – С. 130-138. 
8.    Муродифоти фразеологӣ дар «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ. – Адаб, № ;. Душанбе, 2002. – С. 17-19.  
9.    Хусусиятҳои бадеии воҳидҳои фразеологӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ / Ҳавонон ва ҳаҳони дониш. – Душанбе, 2002. – С. 50-56.
10.     Воҳидҳои фразеологии «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ. – Маърифат, № 7-8. – Душанбе, 2002. – С. 62-69.
11.     Фразеологические единицы произведений С. Айни и способы их перевода на русский язык (автореферат кандидатской диссертации). – Душанбе, 2002. – 22 с.
12.     Ифодаи рамзи нигоҳ бо воҳидҳои фразеологӣ / «Актуальные проблемы теории и практики перевода». – Душанбе, 2004. – С. 87-94. 
13.     Воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи «дил» дар забонҳои русиву тоҷикӣ / «Актуальные проблемы теории и практики перевода». – Душанбе, 2004. – С. 94-103.
14.     Муродифот ва вариантҳои фразеологӣ дар «Аҳмади девбанд»-и С. Айнӣ / Устод Айнӣ ва асолати забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2009. – С. 103-108.
15.     Муродифоти фразеологӣ дар «Ҳаллодони Бухоро»-и С. Айнӣ / Паёми ДМТ №7 (63). – Душанбе: Сино, 2010. – С. 61-64.
16.    Муродифоти луғавӣ дар «Ҷаллодони Бухоро»-и С. Айнӣ / Паёми ДМТ №7(63). – Душанбе: Сино, 2010. – С. 133-137.
17.     Тарҷумаи муродифоти луғавии романи «Ғуломон»-и С. Айнӣ / Паёми ДМТ №6 (70). – Душанбе: Сино, 2011. – С. 289-295.
18.    Тарҷумаи муродифоти луғавии «Мактаби кўҳна»-и С. Айнӣ / Паёми ДДОТ №1 (37). – Душанбе, 2011. – С. 297-305.
19.     Усули таълими универбация / Устод Айнӣ ва асолати забони тоҷикӣ. – Душанбе: ДМТ, 2011. – С. 170-177. 
20.     Универбация фразеологических единиц в произведениях С. Айни (на русском яз.). – Вестник РТСУ, № 2 (37), Душанбе, 2012. – С. 170-177.
21.     Муродифоти луғавӣ дар повести «Аҳмади девбанд»-и С. Айнӣ. – Паёми ДМТ, № 8 (72). – Душанбе: Сино, 2011. – С. 293-297.
22.     Шарҳи калима дар асарҳои С. Айнӣ. – Паёми ДМТ, №12 (76). – Душанбе: Сино, 2011. – С. 319-323. 
23.     Муродифоти воҳидҳои фразеологӣ ва калима дар асарҳои С. Айнӣ. – Паёми ДМТ, №12 (76). – Душанбе: Сино, 2011. – С. 345-348.
24.    Муродифоти воҳидҳои фразеологӣ дар повести «Марги судхўр»-и С. Айнӣ. – Паёми ДДОТ, № 4 (47), Душанбе, 2012. – С. 22-26.
25.     Таркибҳои ҷуфт дар асарҳои С. Айнӣ ва тарҷумаи онҳо ба забони русӣ. –  Паёми ДДОТ, № 4 (47), Душанбе, 2012. – С. 26-31.
26.     Услуби Садриддин Айнӣ дар истеъмоли калима ва тарҷумаи онҳо ба забони русӣ. – Паёми ДМТ, № 4/1 (80), Душанбе: Сино, 2012. – С. 32-37.
27.     Як тарзи истеъмоли муродифоти луғавӣ аз ҷониби Садриддин Айнӣ.  – Паёми ДМТ, № 4/4 (91), Душанбе: Сино, 2012. – С. 22-28.
28.     Роль лексических синонимов в формировании фразеологических синонимов. – Вестник ТНУ, № 4/2 (84), Душанбе: Сино, 2012. – С. 14-20
29.     О переводе некоторых лексических синонимов в произведениях С. Айни на русский язык. – (статья на тадж. яз). – Сборник материалов республиканской конференции «Устод Садриддин Айни и подлинность таджикского языка». – Душанбе: ТНУ, 2013. – С. 73-82. 
30.     Ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад…/ Донишварз. – Данғара, 2014. – 08.12.2014.
31.     Поси намак / Машъалфурўзони маърифат. – Душанбе, 2014. – С. 21-22.

pp1     pp2     pp3     pp4     mvd     pp5     pp6     tajikair     
  mmk.tj      parlament.tj     migration     vecherka     

  din.tj  

  khovar  

  donishnoma  

  maorif

Аз устодон, аспирантон, магистрон ва донишҷӯёни факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки маводи худро барои нашр дар сомонаи факултет ба почтаи зикршуда фиристанд.

Почтаи электронӣ:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: (+992) 93-500 - 35 - 37

Масъули сомонаи факултети журналистикаи ДМТ Ҳукмиддин Сафаров

Суроға: ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯёни ДМТ, факултети журналистикаи ДМТ, бинои 10, ошёнаи 2 юм.